Hợp pháp hoá lãnh sự : Các loại hợp thức hóa lãnh sự

Hợp pháp hoá lãnh sự

Các loại hợp thức hóa lãnh sự

Việc hợp thức hóa lãnh sự về bản chất chia thành 2 loại sau đây:

- Hợp thức hóa lãnh sự không bao hàm việc chứng thực nội dung và hình thức của giấy tờ, tài liệu;

Ví dụ: Vì mục đích kinh doanh tại Việt Nam, ông C là người Mỹ làm thủ tục hợp thức hóa lãnh sự một bản Hợp đồng kinh tế ký tại Mỹ giữa công ty ông và một công ty khác cũng của Mỹ. Khi đó, cơ quan lãnh sự của Việt Nam có thể chứng thực để hợp thức hóa lãnh sự bản hợp đồng. Nhưng không bao gồm việc “hợp pháp” (công nhận) những nội dung ghi trong hợp đồng ( vì phía Việt Nam thực chất cũng không thể biết và cũng không cần biết nội dung hợp đồng đó “có vấn đề” gì hay không).

 
- Hợp thức hóa lãnh sự bao hàm cả việc chứng thực về nội dung và hình thức của giấy tờ, tài liệu.

Ví dụ: trường hợp anh A nêu ở đầu bài viết, cơ quan lãnh sự Việt Nam có thể hợp thức hóa lãnh sự bao gồm cả việc “công nhận” luôn cả hình thức lẫn nội dung của bản án ly hôn là đúng luật, được pháp luật Việt Nam công nhận.

Việc hợp thức hóa lãnh sự theo loại nào là do cơ quan lãnh sự Việt Nam xem xét, đánh giá và quyết định. Và còn phụ thuộc vào các văn bản trong lĩnh vực tư pháp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước phát hành văn bản, tài liệu hợp thức hóa lãnh sự nữa. Hiểu nôm na là phía Việt Nam có quyền công nhận hoặc không công nhận giá trị “áp dụng” của văn bản/tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp - tại Việt Nam.


Các dịch vụ khác