Hợp pháp hoá lãnh sự : Thẩm quyền hợp thức hóa lãnh sự

Hợp pháp hoá lãnh sự

Thẩm quyền hợp thức hóa lãnh sự

Các cơ quan có thẩm quyền hợp thức hóa lãnh sự của Việt Nam bao gồm:


- Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao (gọi tắt là Cục Lãnh sự);


- Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh (Sở Ngoại vụ);


- Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác của Việt Nam ( gọi chung là cơ quan đại diện Việt Nam) được ủy nhiệm thực hiện chức năng lãnh sự ở nước ngoài.


Các dịch vụ khác